Архивтік анықтамалар online

   
Атауы: «ҚЗТҚО» КММ  қорлары бойынша қысқаша анықтамалық
Аннотация Анықтамалықта Қазіргі заман тарихын құжаттандыру орталығында мемлекеттік сақтаудағы қорлар, олардың көлемі мен мерзімдері, сондай-ақ негізгі қызмет пен жек құрам бойынша мәліметтер бар.
Шығу мерзімі: 01.01.2016 ж. (мұрағат қорлары толымдалғанда және өзгерістер енгізілген кезде жаңартылады)
Көшіру.zip 298 KB Файлдың форматы мен көлемі Документ Word, 2,3 MB
   
   
Атауы: Бұрынғы КОКП мұрағат қорының құжаттары
Аннотация Анықтамалық ШҚО Қазіргі заман тарихын құжаттандыру орталығында сақталған бұрынғы Қазақстан КП Семей обкомының мұрағатының мазмұны мен құрылымынан ақпарат береді
Шығу мерзімі: 2004 ж.
Көшіру .zip 2,87 MB Файлдың форматы мен көлемі Документ Word, 25 MB
   
   
Атауы: Жеке текті қорлар. Жолбасшы
Аннотация: Аталмыш жолбасшы ШҚО Қазіргі заман тарихын құжаттандыру орталығының жеке текті қорлар құрамындағы құжаттардың құрылымы мен мазмұнынан ақпарат береді.
Шығу мерзімі: 2019 ж.
Көшіру .zip 53 KB Файлдың форматы мен көлемі Документ Word, 354 KB
   
   
Атауы: Семей облысының 1939-1997 ж. әкімшілік-ауматық бөлінісі тарихы жөніндегі анықтамалығы.
Аннотация: Бұл анықтамалықта хронологиялық реттілікте 14 қазан 1939 жылдан 3 мамыр 1997 жылдар аралығындағы Семей облысындағы әкімшілік-аумақтық өзгерістері, аудан және ауыл атауларының өзгерістері ресми түрде жарияланған құжаттар мен ШҚО Қазіргі заман тарихын құжаттандыру орталығы құжаттары негізінде берілген. Анықтамалық Семей өңірі тарихын зерттеуші тарихшыларға, мұрағатшы, өлкетанушылар үшін, сондай-ақ Ертіс бойындағы Семей тарихына қызығушылық танытқан оқырман қауымына арналады.
Шығу мерзімі: 2006ж..
Көшіру .zip 420 KB Файлдың форматы мен көлемі Документ Word, 2,9 MB
   
   
Атауы: Справочник документов по личному составу, хранящихся в КГУ «Центр документации новейшей истории» управления культуры, архивов и документации ВКО и в организациях-источниках пополнения (комплектования) Национального архивного фонда РК
Аннотация КГУ «Центр документации новейшей истории» уделяет большое внимание работе по исполнению обращений юридических и физических лиц, касающихся обеспечения их прав, свобод и (или) законных интересов. Своевременное и качественное исполнение запросов социально-правового характера юридических и физических лиц, ближнего и дальнего зарубежья повышает престиж государственного архива.
Шығу мерзімі: 2019г.
Көшіру .doc 500 KB Файлдың форматы мен көлемі Документ Word, 500 KB
   

Парақтар өзгертілді: 11-03-2019